ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกัน/แก้ปัญหาชุมชนแออัด ประจำปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (สตูล พัทลุง และสงขลา)

วันศุกร์ ที่ 21 เม.ย.60 เวลา 14.00 น.สนง.พมจ.สตูล ได้มอบหมายให้ นายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกัน/แก้ปัญหาชุมชนแออัด ประจำปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (สตูล พัทลุง และสงขลา) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล