ติดตามการดำเนินงานสถานสงเคราะห์เด็ก “บ้านเอมิเรตส์”

วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ เจษฎานนท์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานสงเคราะห์เด็ก “บ้านเอมิเรตส์” ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อตรวจเยี่ยมก่อนการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้จัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็ก