ติดตามการจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ตอน งองูใจกล้า


วันจันทร์ ที่ 19 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้จนท.งานกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ติดตามการจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ตอน งองูใจกล้า สภาเด็กและเยาวชนอำเภอละงู ณ ห้องประชุมโรงเรียนละงูพิทยาคม
อำเภอละงู

โดยได้รับเกียรติจาก นายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ กิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน จาก จนท.พมจ.สตูล และการส่งเสริมความรู้เรื่องสถานการณ์การคอร์รัปชั่น รวมทั้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น จาก จนท.สนง.ปปช.จ.สตูล
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน