ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นางสาวนิตยา อุศมา
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวนฤมล แดงคง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล