ตรวจเยี่ยมครอบครัวเพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2560

วันที่ 17 ม.ค.60 สนง.พมจ.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวเพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
ในปีนี้มีผู้เสนอชื่อครอบครัวร่มเย็น 3 ครอบครัว และบุคคลดีเด่นฯ 2 ราย

โดยให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัด เพื่อเสนอชื่อครอบครัวร่มเย็น 1 ครอบครัว และบุคคลดีเด่นฯ 1 รายในระดับประเทศต่อไป