ดำเนินการจัดทำการประเมินสมรรถนะบุคลากร (IDP) ในขั้นตอนที่ 2

S__23470102

วันนี้ 3 มี.ค. 59 เวลา 13.30 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุม ศปก.สต. ครั้งที่ 13/59 เพื่อดำเนินการจัดทำการประเมินสมรรถนะบุคลากร (IDP) ในขั้นตอนที่ 2 (ต่อเนื่อง) เพื่อดำเนินการให้ครบกระบวนการขั้นตอนของการประเมินสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานต่อไป

S__23470100S__23470099
S__23470101S__23470085

S__23470094S__23470104S__23470108S__23470092S__23470091S__23470098