จัดทำแผนศาสนาจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2559

วันที่ 15 ก.ย.59 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายนางสาววัชรี ศิริ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนางเจือจันทร์ โคษาราช ตำแหน่ง นักพัฒนาการเด็ก เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนศาสนาจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2559

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือและการจัดทำแผนศาสนาจังหวัดสตูล เพื่อให้ได้ข้อมูลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในมิติศาสนาที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

โดยมีนายธงไชย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสตูล เป็นประธานในที่ประชุม

158269 158270 158272 158273 158274 158275 158276 158277