จนท.เยียวยาฯ อบรมการบริหารพนักงานราชการ และการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS)

วันที่ 8-9 ธ.ค.59 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้พนักงานราชการหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาฯ จ.สตูล เข้าร่วมอบรม “เรื่องการบริหารพนักงานราชการ และการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซโฮเต็ล และมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยเคลื่อนที่เยียวยาฯ 5 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 123 คน
s__4448313 s__4448315 s__4448317 s__4448319 s__4448321