งานสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล เข้าร่วมงานสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 “ร่วมคิด ร่วมทำเพื่อคนสตูลสู่ความยั่งยืน” และร่วมจัดนิทรรศการภารกิจกระทรวง พม. และรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ณ ลานหน้าสภาองค์กรชุมชน ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยการจัดสมัชชาดังกล่าว เป็นความร่วมมือของภาคประชาชนในจังหวัดสตูล ทั้งนี้มติสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 6 สู่การสร้างรูปธรรมของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีข้อเสนอ 2 ประการ
 

1.จังหวัดสตูล มีความพร้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอเสนอให้ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมีการตั้งกลไกในระดับจังหวัดรองรับเพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนทั้งในเชิงพื้นที่และกลไกเชิงประเด็น

2.จากการที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชนผ่านการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ ซึ่งภาคประชาชนในนามสมัชชาคนสตูลได้เกิดขึ้นและมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง จังหวัดสตูลต้องให้การสนับสนุนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม