งานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ 8 ก.พ. 60 สนง.พมจ.สตูล จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล
ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดงาน

จัดขึ้น ตามที่องค์กรการสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล

เพื่อเปิดพื้นที่ทั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงความสามารถตามศักยภาพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์
สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ และการรับบริการทางสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป

ทั้งนี้ ทางจังหวัดสตูลได้มอบเกียรติบัตรแก่คนพิการตัวอย่าง จำนวน ๕ ราย
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปดีเด่น ๓ ศูนย์ องค์กรคนพิการดีเด่น ๒ องค์กร และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน
พร้อมมอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแล ๓๕ ราย รวมเป็นเงิน ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท
และมอบเงินอุดหนุนปรับสภาพที่อยู่อาศัยทั่วไปสำหรับคนพิการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ หลังๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

โดยวันนี้มีผู้พิการ ผู้ดูแล อาสาสมัคร กลุ่มชมรม องค์กร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๑,๒๐๐ คน