งานตรวจราชการ พม.

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     พร้อมด้วยนางสาวสุภาภรณ์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 และหน่วยงาน one home จังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล พบปะข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล เยี่ยมชมนิทรรศการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล เยี่ยมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล 
คลิกดูภาพกิจกรรม