คู่มือสำหรับประชาชน

                   —— คู่มือสำหรับประชาชน ——

1.การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู
2.การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
3.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว
4.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์
5.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
6.การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
7.การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
8.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
9.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ
10.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ
11.การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
12.ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชนสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู
13.ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดาทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู กรณีในประเทศ
14.ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม
15.การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
16.การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
17.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์
18.คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของพมจ.
19.คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของพมจ.