คู่มือสำหรับประชาชน

1.การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู
2.การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
3.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว
4.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์
5.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
6.การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
7.การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
8.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
9.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ
10.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ
11.การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
12.ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชนสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู
13.ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดาทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู กรณีในประเทศ
14.ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม