คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2560 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
กรอบหลักเกณฑ์แบบเสนอประวัติและผลงาน
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2560
หลักเกณฑ์การคัดเลือก