ครอบครัวและชุมชนจังหวัดสตูล

ประชากร ณ เดือนธันวาคม 2561  จำนวน 321,574 คน
ชาย  จำนวน 159,766 คน
หญิง จำนวน 161,808 คน
จำนวนครัวเรือน  103,019 หลัง
ที่มา :  ระบบสถิติทางการทะเบียน

การจดทะเบียน สมรส/หย่า ปี 2560 (จังหวัดสตูล)
สมรส   จำนวน  1,253 ราย
หย่า      จำนวน     375   ราย
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานการณ์ปัญหาครอบครัวของจังหวัดสตูล ที่สำคัญ 3 ประเด็น
1. ประเด็นครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง
สาเหตุ  หนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ติดยาเสพติด ขาดจริยธรรม สื่อเทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้อง
2. ประเด็นตั้งครรภ์ไม่พร้อม
สาเหตุ  อิทธิพลสื่อ ใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม เลียนแบบที่ไม่เหมาะสมจากสื่อ ขาดความรู้และทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเพศ
3. ประเด็นเด็กและเยาวชน ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
สาเหตุ  จากการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง ครอบครัวยากจน
ที่มา : รายงานการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดสตูล 2561

โครงการ/กิจกรรม ด้านครอบครัว ปี 2561
1. คัดเลือกครอบครัวร่มเย็น
2. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 29 โครงการ เป็นเงิน 1,040,800 บาท
3. จัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดสตูล
4. จัดงานวันครอบครัว
โดยบูรณาการร่วมกับโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ  ภายใต้ชื่อ “ครอบครัวร่วมใจก้าวสู่สังคม สังคมสูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “กิจกรรมการพัฒนาแกนนำครอบครัวและลดความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสตูล” โดยบูรณาการกับ อบจ.สตูล
โดยบูรณาการร่วมกับงานด้านผู้ด้อยโอกาสและงานด้านอาเซียน
6. ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสตูล
      พิจารณาประเด็นสถานการณ์ครอบครัวจังหวัดสตูล 5 ประเด็น ดังนี้
1). ประเด็นความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
2). ประเด็นครอบครัวกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
3). ประเด็นครอบครัวกับการดูแลสุขภาพ กาย/จิต
4). ประเด็นครอบครัวกับเศรษฐกิจ
5). ประเด็นครอบครัวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
7.สำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว จำนวน  1 พื้นที่ คือ อบต.นาทอน จำนวน 2,107 ครัวเรือน
8.ทีมวิทยากรครอบครัว
9.โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว “สร้างครอบครัวไรรุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์ “