ครอบครัวและชุมชนจังหวัดสตูล

ประชากร ณ เดือนธันวาคม 2559  จำนวน 317,612 คน
ชาย  จำนวน 157,889 คน
หญิง จำนวน 159,723 คน
จำนวนครัวเรือน  96,295 หลัง
ที่มา :  ระบบสถิติทางการทะเบียน

การจดทะเบียน สมรส/หย่า ปี 2556 (จังหวัดสตูล)
สมรส   จำนวน  1,496  ราย
หย่า      จำนวน  298    ราย
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานการณ์ปัญหาครอบครัวของจังหวัดสตูล ที่สำคัญ 3 ประเด็น
1. ประเด็นครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง
สาเหตุ  หนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ติดยาเสพติด ขาดจริยธรรม สื่อเทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้อง
2. ประเด็นตั้งครรภ์ไม่พร้อม
สาเหตุ  อิทธิพลสื่อ ใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม เลียนแบบที่ไม่เหมาะสมจากสื่อ ขาดความรู้และทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเพศ
3. ประเด็นเด็กและเยาวชน ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
สาเหตุ  จากการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง ครอบครัวยากจน
ที่มา : รายงานการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดสตูล 2557

โครงการ/กิจกรรม ด้านครอบครัว ปี 2558
1. คัดเลือกครอบครัวร่มเย็น
2. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
3. จัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดสตูล
4. จัดงานวันครอบครัว
โดยบูรณาการร่วมกับโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ โครงการกระทรวงฯเคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ “มหกรรม พม.รวมพลังสร้างสรรค์งานพัฒนาสังคมจังหวัดสตูล ประจำปี 2558”
5. จัดค่ายครอบครัวสานพลังสู่อาเซียน
โดยบูรณาการร่วมกับงานด้านผู้ด้อยโอกาสและงานด้านอาเซียน
6. ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสตูล
พิจารณาประเด็นสถานการณ์ครอบครัวจังหวัดสตูล 5 ประเด็น ดังนี้
1). ประเด็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
2). ประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของสตรีและครอบครัว (ปัญหาการหย่าร้างและการกระทำความรุนแรงในครอบครัว)
3). ประเด็นสถานการณ์เด็กและเยาวชนที่สำคัญเร่งด่วน (การตั้งครรภ์ในวัยเรียนและสิ่งเสพติด)
4). ประเด็นบทบาทสตรีกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5). การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
7. สำรวจข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว (ภายใต้โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ปี 2558)