ข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดสตูล

สนง.พมจ.สตูล ขอรายงานข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดสตูล
ยอดประจำวันที่ ุ23 พ.ย. 59
จำนวนผู้ลงทะเบียน 2,ุ618 ราย
คลอดแล้วจำนวน 2,231 ราย
ยอดเบิกจ่ายแล้วจำนวน 5,295,800 บาท

23%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-59