ข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดสตูล

สนง.พมจ.สตูล ขอรายงานข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดสตูล
ยอดประจำวันที่ ุ9 พ.ย. 59
จำนวนผู้ลงทะเบียน 2,ุ529 ราย
คลอดแล้วจำนวน 2,153 ราย
ยอดเบิกจ่ายแล้วจำนวน 4,159,400 บาท

untitled-infogr_9709409_f2dd3786d97a856c0a7466b9e9b8a45f0fb198de