ข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดสตูล

สนง.พมจ.สตูล ขอรายงานข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดสตูล
ยอดประจำวันที่ ุ6 ก.ย. 59
จำนวนผู้ลงทะเบียน 1,ุ968 ราย
คลอดแล้วจำนวน 1,605 ราย
ยอดเบิกจ่ายแล้วจำนวน 2,594,400 บาท

6-%e0%b8%81-%e0%b8%a2-59