ข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดสตูล ณ วันที่ 19 ส.ค.59

สนง.พมจ.สตูล ขอรายงานข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดสตูล
ยอดประจำวันที่ 19 ส.ค. 59
จำนวนผู้ลงทะเบียน 1,ุ811 ราย
คลอดแล้วจำนวน 1,385 ราย
ยอดเบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,128 ราย เป็นเงิน 2,594,400 บาท

19ส.ค.59