ข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดสตูล

สนง.พมจ.สตูล ขอรายงานข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดสตูล
ยอดประจำวันที่ 1 ก.ค. 59
จำนวนผู้ลงทะเบียน 1,471 ราย
คลอดแล้วจำนวน 1,138 ราย
ยอดเบิกจ่ายแล้วจำนวน 963 ราย เป็นเงิน 2,102,800 บาท

1ก.ค.59