ข้อมูลผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสตูล

 คำนิยามผู้ด้อยโอกาส

“ผู้ด้อยโอกาส” นิยามผู้ด้อยโอกาส อย่างกว้าง ๆ หมายถึง “ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติและภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบอันจะส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น” (นิยามจากสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.))

ผู้ด้อยโอกาส ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ สท. มีอยู่ 5 กลุ่ม ดังนี้

1. คนยากจน  หมายถึง  บุคคลที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายเพื่อสนองตอบความต้องการพื้นฐานขั้นต่ำที่ทุกคนในสังคมควรได้รับเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพ
2. คนเร่ร่อน/ไร้ที่อยู่อาศัย  หมายถึง  ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง กินอยู่หลับนอนในที่สาธารณะและครอบคลุมถึงคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน
3. ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร  หมายถึง  ผู้ที่ไม่มีเอกสารหลักฐานทางทะเบียนราษฎรที่แสดงถึงชื่อ นามสกุล สัญชาติ วัน เดือน ปีเกิด และถิ่นที่อยู่หรือบัตรอื่นที่มีเลข 13 หลัก รวมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
4. ผู้พ้นโทษ  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยจากเรือนจำ หรือ ทัณฑ์สถานในกรณีที่ได้รับการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษจำคุก อภัยโทษ และได้รับการปลดปล่อยเมื่อจำคุก
ครบกำหนดตามคำพิพากษาของศาล รวมทั้งผู้ที่พ้นจากการคุมประพฤติ
5. ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี/ผู้ป่วยเอดส์/ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
– ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี  หมายถึง  บุคคลที่มีกลุ่มอาการของโรคที่เกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมหรือบกพร่องที่เกิดขึ้นมาภายหลัง ซึ่งไม่ได้เป็นมาแต่กำหนดโดยมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส Human Immune Deficiency Virus ได้เข้าสู่ร่างกายไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากเชื้อโรค จึงไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ
– ผู้ป่วยเอดส์  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับเชื้อเอดส์แล้ว และเมื่อร่างกายอ่อนแอ ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือไม่มีภูมิคุ้มกันของร่างกาย เกิดการติดเชื้อโรคอื่น ๆ ได้ง่าย ทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ เช่น วัณโรค ปอดบวด เชื้อรามะเร็งบางชนิด เป็นต้น
– ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ  หมายถึง  ครอบครัวของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี/ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ด้อยโอกาสแยกตามประเภทปัญหา 

ลำดับ

ประเภทปัญหา

จำนวน

1.

ยากจน

2,889

2.

คนเร่ร่อน

99

3.

ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

29

4.

ผู้พ้นโทษ

134

5.

ผู้ติดเชื้อ

553

รวม

3,704

หมายเหตุ : ข้อมูล 37 พื้นที่ (จาก 41 อปท.) องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจำนวน 1 พื้นที่ อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล และ 3 พื้นที่ ไม่ส่งแบบสำรวจข้อมูล
ที่มา : ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2558


ข้อมูลผู้ด้อยโอกาสแยกตามภาค
 

ภาค

ชาย หญิง

รวม

ภาคกลาง

12,429

19,283

31,712

ภาคเหนือ

20,725

26,756

47,481
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10,774

12,568

23,342

ภาคใต้

4,680

5,640

10,320

รวม 48,608 64,247

112,855

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2556 (www.opptgg.opp.go.th)

จำนวนผู้ด้อยโอกาสแยกตามอำเภอ จังหวัดสตูล

อำเภอ

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ไม่ระบุ

ควนกาหลง

79

111

4

194

ควนโดน

30

41 2 73
ท่าแพ

5

7 0 12

ทุ่งหว้า

11 12 0

23

มะนัง

76 61 9

146

เมืองสตูล

105

161

5

271

ละงู

47

56 2 105
รวม 353 449 22

824

ที่มา : ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ในระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2556
ระบบฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายของ สท. (www.opptgg.opp.go.th)

ผู้ด้อยโอกาสแยกตามช่วงอายุและประเภทปัญหา 

ลำดับ

ประเภทปัญหา

ช่วงอายุ

รวม

0-18 ปี

18-25 ปี 25-60 ปี

60 ปี ขึ้นไป

ชาย

หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย

หญิง

1

คนยากจน

23

12 6 13 80 119 55 132 440

2

คนเร่ร่อน/ไร้ที่อยู่อาศัย

0

1 0 1 3 2 1 0 8
3

ผู้พ้นโทษ

0 0 0 0 2 0 1 0

3

4

ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี

0

0 0 0 2 5 0 0 7

5

ผู้ป่วยเอดส์

0

0 0 0 10 8 0 0

18

6 ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ
จากเอดส์
1 1 0 1 0 1 0 0

4

รวม 24 14 6 15 97 135 57 132

480

ที่มา : ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ในระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2556
ระบบฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายของ สท. (www.opptgg.opp.go.th)

 สถานการณ์เอดส์จังหวัดสตูล
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 – พฤศจิกายน 2557
จำนวนผู้ป่วยเอดส์สะสมทั้งสิ้น 1,375 ราย   เสียชีวิตแล้ว 304 ราย

จำแนกตามเพศ

เพศ จำนวน ร้อยละ อัตราส่วน ชาย : หญิง
ชาย 1,056 76.80 3.31 : 1
หญิง 319 23.20


จำนวนรายอำเภอ

อำเภอ จำนวน ร้อยละ
เมือง 625 45.45
ละงู 333 24.22
ควนกาหลง 132 9.6
ทุ่งหว้า 86 6.25
ท่าแพ 84 6.11
ควนโดน 68 4.95
มะนัง 47 3.42


จำแนกตามกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน ร้อยละ
<20 55 4.00
20-24 89 6.47
25-29 266 19.35
30-34 375 27.27
35-39 277 20.15
40-44 151 10.98
>45 162 11.78