ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย

1. ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวคนพิการ

messageImage_1438155949179

2. ขั้นตอนการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

messageImage_1438155972864

3. ขั้นตอนสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนา

messageImage_1438155993024

4. การให้บริการกู้ยืมเงินคนพิการ

messageImage_1438156035106

                                      5. ขั้นตอนการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพประเภทกู้ยืมรายบุคคล และรายกลุ่ม (ผู้สูงอายุ)

messageImage_1438156045551

6. ขั้นตอนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

messageImage_1438156058168