ขอเชิญเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2560

ขอเชิญเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนท่านเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประเภทองค์กรสาธารณประโยชน์ และประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน เสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2560 โดยส่งแบบเสนอข้อมูล ตามเอกสารที่แนบ พร้อมบันทึกรายละเอียดข้องมูลลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ส่งกลับคืนสนง.พมจ.สตูล ภายในวันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60

เรียน  องค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล (องค์กรสาธารณประโยชน์) คลิก เอกสารแนบ

เรียน องค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล (องค์กรสวัสดิการชุมชน)  คลิก เอกสารแนบ

คลิก หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก