ขอเชิญส่งโครงการเพื่อรับเงินสนันสนุนจากกสจ. ปี 2560

ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
สิ่งที่แนบ 1.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 1 ฉบับ
2.เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินโครงการ 1 ฉบับ
3.ประเด็นปัญหาทางสังคมจังหวัดสตูล 1 ฉบับ
4.แบบเสนอโครงการ (แบบ กสส.01) 1 ฉบับ
คลิกเปิดเอกสาร ประชาสัมพันธ์ส่งโครงการ