ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกสจ.ในระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญองค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด คลิก 1. หนังสือ 2.แบบ กสส. 01