กิจกรรมกาแฟยามเช้า “จิบกาแฟแลเมืองสตูล”


วันที่ 4 เม.ย.60 เวลา 07.00 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล หน่วยงานสังกัดพม.สตูล ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า “จิบกาแฟแลเมืองสตูล” ระหว่างผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการ
โดยนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ณ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล