การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน 2560
1.งบทดลอง 9-60
2.เงินฝากคลัง 9-60
3.เงินฝากงบประมาณ 9-60
4.เงินฝากไม่มีรายตัว 9-60
5.เงินฝากออมทรัพย์ 9-60
6.เจ้าหนี้ 9-60
7.ใบสำคัญค้างจ่าย 9-60
8.รายงานเงินคงเหลือ 9-60
9.ลูกหนี้เงินยืม งปม. 9-60

ประจำเดือน สิงหาคม 2560
1.งบทดลอง8-60
2.เงินฝากคลัง8-60
3.เงินฝากงบประมาณ8-60
4.เงินฝากออมทรัพย์8-60
5.เงินรับฝากอื่น8-60
6.เจ้าหนี้8-60
7.ใบสำคัญค้างจ่าย8-60
8.ลูกหนี้8-60
9.สินทรัพย์8-60
10.

 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
1. งบทดลอง พมจ.สตูล 7-60
2. เงินฝากคลัง พมจ.สตูล 7-60
3. เงินฝากธนาคาร พมจ.สตูล 7-60
4. เงินฝากไม่มีรายตัว พมจ.สตูล 7-60
5. เจ้าหนี้ พมจ.สตูล 7-60
6. ลูกหนี้เงินยืม พมจ.สตูล 7-60
7. เงินฝากออมทรัพย์ พมจ.สตูล 7-60
8. เงินสด พมจ.สตูล 7-60
9. ใบสำคัญค้างจ่าย พมจ.สตูล 7-60
10. สินทรัพย์ พมจ.สตูล 7-60

ประจำเดือน มิถุนายน 2560
1. งบทดลอง6-60
2. เงินฝากคลัง6-60
3. เงินฝากธนาคาร6-60
4. เงินฝากไม่มีรายตัว6-60
5. เงินฝากออมทรัพย์6-60
6. เงินสด6-60
7. เจ้าหนี้6-60
8. ใบสำคัญค้างจ่าย6-60
9. ลูกหนี้เงินยืม6-60
10. สินทรัพย์6-60

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
1. งบทดลอง5-60
2. เงินฝากคลัง5-60
3. เงินฝากงบประมาณ5-60
4. เงินฝากไม่มีรายตัว5-60
5. เงินฝากออมทรัยพ์5-60
6. เงินสด5-60 เจ้าหนี้5-60
7. ทรัพย์สิน 5-60
8. ใบสำคัญค้างจ่าย5-60
9. ลูกหนี้เงินยืม5-60
10. เจ้าหนี้5-60

ประจำเดือน เมษายน 2560
1.งบทดลอง 4-60 (2)
2.เงินฝากคลัง 4-60
3.เงินฝากธนาคาร4-60
4.เงินฝากไม่มีรายตัว 4-60
5.เงินฝากออมทรัพย์ 4-60
6.เจ้าหนี้ 4-60
7.ใบสำคัญค้างจ่าย 4-60
8.ลูกหนี้เงินยืม 4-60
9.ครุภัณฑ์ 4-60
10.

ประจำเดือน มีนาคม 2560
1.งบ 3-60
2.ครุภัณฑ์3-60
3.บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
5.ยอดคงเหลือ
6.รายละเอียดเจ้าหนี้ภายนอก
7.รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย
8.เงินสด 3-60