การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนกันยายน 2563

1.งบทดลอง 9-63
2.รายการบัญชีที่สำคัญ 9-63
3.ค้างรับกรมบัญชีกลาง 9-63
4.เงินกู้ 9-63
5.เงินทุนหมุนเวียน 9-63
6.เงินฝากคลัง 9-63
7.เงินฝากอื่นๆ 9-63
8.เงินรับฝากอื่น 9-63
9.เจ้าหนี้ 9-63
10.ใบสำคัญค้างจ่าย 9-63
11.ลูกหนี้งปม 9-63

ประจำเดือนสิงหาคม 2563

1.งบทดลอง 8-63
2.รายการบัญชีที่สำคัญ 8-63
3.ค้างรับ บก 8-63
4.เงินกู้ยืม 8-63
5.เงินทุนหมุนเวียน 8-63
6.เงินฝากคลัง 8-63
7.เงินฝากงปม 8-63
8.เงินฝากออมทรัพย์ 8-63
9.เงินฝากอื่นๆ 8-63
10.เงินรับฝากอื่น 8-63
11.เจ้าหนี้ 8-63
12.ใบสำคัญค้างจ่าย 8-63
13.ลูกหนี้ งปม 8-63
14.ลูกหนี้ นอกงปม 8-63

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

1.รายงานงบทดลอง
2.รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญ

ประจำเดือนมิถุนายน 2563

1.รายงานงบทดลอง
2.รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

1.รายงานงบทดลอง
2.รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญ

ประจำเดือนเมษายน 2563

1.รายงานงบทดลอง
2.รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญ

ประจำเดือนมีนาคม 2563

1.รายงานงบทดลอง
2.รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์2563
1.เงินทุนหมุนเวียน 2-63
2.เงินฝาก งปม 2-63
3.เงินฝากคลัง 2-63
4.เงินฝากออมทรพัย์ 2-63
5.เงินฝากอื่นๆ 2-63
6.เงินรับฝากอื่น 2-63
7.เจ้าหนี้ 2-63
8.งบทดลอง 2-63
9.รายการบัญชีสำคัญ 2-63
10.ลูกหนี้ งปม. 2-63
11ลูกหนี้เงินนอก 2-63

ประจำเดือนมกราคม2563
1.เงินกุ้อื่นๆ 1-63
2.เงินทุนหมุนเวียน 1-63
3.เงินฝากงปม 1-63
4.เงินฝากออมทรัพย์ 1-63
5.เงินฝากอื่นๆ 1-63
6.เงินรับฝากอื่น 1-63
7.เจ้าหนี้ 1-63
8.ใบสำคัญ 1-63
9.ค้างรับ บก 1-63
10.งบทดลอง 1-63
11.รายการบัญชีสำคัญ 1-63
12.ลูกหนี้งปม 1-63
13.ลูกหนี้นอก-ธพ 1-63

ประจำเดือนธันวาคม2562
1.เงินกุู้ 12-62
2.เงินทุนหมุนเวียน 12-62
3.เงินฝากต่างๆ 12-62
4.เงินฝากออมทรัพย์ 12-62
5.เงินรับฝากอื่น 12-62
6.เจ้าหนี้ 12-62
7.ใบสำคัญค้างจ่าย 12-62
8.ค้างรับ บก 12-62
9.งบทดลอง 12-62
10.ลูกหนี้งปม 12-62
11.ลูกหนี้นอกงปม 12-62
12.รายการบัญชีสำคัญ 12-62

ประจำเดือนพฤศจิกายน2562
1.เงินกู้ 11-62
2.เงินงปม 11-62
3.เงินทุนหมุนเวียน 11-62
4.เงินฝากคลัง 11-62
5.เงินฝากออมทรัพย์ 11-62
6.เงินฝากอื่น ๆ11-62
7.เงินรับฝากอื่น 11-62
8.เจ้าหนี้ 11-62
9.ใบสำคัญค้างจ่าย 11-62
10.ค้างรับ บก 11-62
11.งบทดลอง 11-62
12.รายการบัญชีที่สำคัญ 11-62
13.ลูกหนี้งปม 11-62

ประจำเดือนตุลาคม2562

1.เงินกู้ 10-62
2.เงินงปม 10-62
3.เงินทุนหมุนเวียน 10-6
4.เงินฝากคลัง 10-62
5.เงินฝากต่างๆ10-62
6.เงินฝากออมทรัพย์ 10-62
7.เงินรับฝากอื่น 10-62
8.เจ้าหนี้ 10-62
9.ใบสำคัญค้างจ่าย 10-62
10.ค้างรับบก 10-62
11.งบทดลอง 10-62
12.รายการบัญชีสำคัญ 10-62
13.ลูกหนี้ งปม 10-62

ประจำเดือนกันยายน2562

1.ลูกหนี้งปม 9-62
2.ลูกหนี้เงินนอก 9-62
3.รายการบัญชีที่สำคัญ 9-62
4.งบทดลอง 9-62
5.ค้างรับบก 9-62
6.ใบสำคัญค้างจ่าย 9-62
7.เงินฝากงปม 9-62
8.เงินฝากต่างๆ 9-62
9.เงินฝากออมทรัพย์ 9-62
10.เงินกุ้ 9-62
11.เงินรับฝากทุนหมุนเวียน 9-62
12.เงินรับฝากอื่น 9-62
13.เงินประกันอื่น 9-62
14.เงินฝากคลัง 9-62
15.เจ้าหนี้ 9-62

ประจำเดือนสิงหาคม2562

1.เงินประกันอื่น 8-62
2.เงินฝากคลัง 8-62
3.เงินฝากงปม 8-62
4.เงินฝากออมทรัพย์ 8-62
5.เงินฝากอื่น ๆ 8-62
6.เงินรับฝากทุนหมุนเวียน 8-62
7.เงินรับฝากอื่น 8-62
8.เจ้าหนี้ 8-62
9.ใบสำคัญค้างจ่าย 8-62
10.ค้างรับ บก 8-62
11.งบทดลอง 8-62
12.รายการบัญชีสำคัญ 8-62
13ลูกหนี้ งปม 8-62
14.ลูกหนี้เงินนอก 8-62

ประจำเดือนกรกฏาคม2562

1.เงินกุ้ 7-62
2.เงินทุนหมุนเวียน 7-62
3.เงินประกันอื่น 7-62
4.เงินฝากงปม 7-62
5.เงินฝากออมทรัพย์ 7-62
6.เงินฝากอื่น 7-62
7.เงินรับฝากอื่น 7-62
8.เจ้าหนี้ 7-62
9.ใบสำคัญ 7-62
10.ค้างรับบก 7-62
11.งบทดลอง 7-62
12.ลูกหนี้เงินนอก 7-62
13.ลูกหนี้งปม 7-62

ประจำเดือนมิถุนายน2562

1.เงินกู้ 6-62
2.เงินทุนหมุนเวียน 6-62
3.เงินประกันอื่น 6-62
3.เงินฝาก งปม 6-62
4.เงินฝากออมทรพัย์ 6-62
5.เงินฝากอื่น 6-62
6.เงินรับฝากอื่น 6-62
7.เจ้าหนี้ 6-62
8.ใบสำคัญค้างจ่าย 6-62
9.ค้างรับ บก 6-62
10.งบทดลอง 6-62
11.ลูกหนี้ งปม 6-62
12.ลูกหนี้ นอกงปม 6-62

ประจำเดือนพฤษภาคม2562

1.เงินกู้ 5-62
2.เงินทุนหมุนเวียน 5-62
3.เงินประกันอื่น 5-62
4.เงินฝาก งปม. 5-62
5.เงินฝากคลัง 5-62
6.เงินฝากออมทรัพย์ 5-62
7.เงินรับฝากอื่น 5-62
8.เจ้าหนี้ 5-62
9.ใบสำคัญค้างจ่าย 5-62
10.ค้างรับ บก 5-62
11.งบทดลอง 5-62
12.รายการบัญชีที่สำคํญ 5-62
13.ลูกหนี้เงินยืม งปม 5-62
14ลูกหนี้เงินยืม นอก ธพ 5-62

ประจำเดือนเมษายน2562

1.เงินกู้ 4-62
2.เงินทุนหมุนเวียน 4-62
3.เงินประกันอื่น 4-62
4.เงินฝาก งปม 4-62
5.เงินฝากคลัง 4-62
6.เงินฝากออมทรัพย์ 4-62
7.เงินฝากอื่นๆ 4-62
8.เงินรับฝากอื่น 4-62
9.เจ้าหนี้ 4-62
10.ใบสำคัญ 4-62
11.ค้างรับบก 4-62
12.งบทดลอง 4-62
13.รายการสำคัญ 4-62
14.ลูกหนี้เงินนอก 4-62
15.ลูกหนี้งปม 4-62

ประจำเดือนมีนาคม 2562

1.เงินกู้ 3-62
2.เงินงปม 3-62
3.เงินฝากคลัง 3-62
4.เงินฝากออมทรัพย์ 3-62
5.เงินฝากอื่นๆ 3-62
6.เงินรับฝากอื่น 3-62
7.เจ้าหนี้ 3-62
8.ใบสำคัญ 3-62
9.งบทดลอง 3-62
10.รายการบัญชีสำคัญ 3-62
11.ลูกหนี้ งปม 3-62

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
1.เงินกู้ 2-62
2.เงินทุนหมุนเวียน 2-62
3.เงินประกัน 2-62
4.เงินฝากคลัง 2-62
5.เงินฝากงปม 2-62
6.เงินฝากออมทรัพย์ 2-62
7.เงินฝากอื่นๆ 2-62
8.เงินรับฝากอื่น 2-62
9.เจ้าหนี้ 2-62
10.ใบสำคัญ 2-62
11.ค้างรับ บก 2-62
12.งบทดลอง 2-62
13.รายการสำคัญ 2-62
14.ลูกหนี้งปม 2-62

ประจำเดือนมกราคม 2562
1.เงินกู้1-62
2.เงินประกันอื่น1-62
3.เงินฝากคลัง1-62
4.เงินฝากงปม 1-62
5.เงินฝากออมทรัพย์1-62
6.เงินอื่นๆ1-62
7.เจ้าหนี้1-62
8.ใบสำคัญค้างจ่าย1-62
9.ค้างรับ บก 1-62
10.งบทดลอง1-62
11.รายการบัญชีสำคัญ1-62
12.ลูกหนี้เงินนอก1-62
13.ลูกหนี้งปม1-62

ประจำเดือนธันวาคม 2561
1.เงินกู้ 12-61
2.เงินทุนหมุนเวียน 12-61
3.เงินประกันอื่น 12-61
4.เงินฝากคลัง 12-61
5.เงินฝากงปม 12-61
6.เงินฝากต่างๆ 12-61
7.เงินฝากออมทรัพย์ 12-61
8.เงินรับฝากอื่น 12-61
9.เจ้าหน้ี้ 12-61
10.ใบสำคัญค้างจ่าย 12-61
11.งบทดลอง 12-61
12.รายการบัญชีสำคัญ 12-61
13.ลูกหนี้งปม 12-61

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
1.เงินกู้ 11-61
2.เงินประกันอื่น 11-61
3.เงินฝากคลัง 11-61
4.เงินฝากงปม 11-61
5.เงินฝากออมทรัพย์ 11-61
6.เงินรับฝาก 11-61
7.เจ้าหนี้ 11-61
8.ใบสำคัญค้างจ่าย 11-61
9.ค้างรับ บก 11-61
10.งบทดลอง 11-61
11.รายการบัญชีสำคัญ 11-61
12.ลูกหนี้งปม 11-61

ประจำเดือนตุลาคม 2561
1.ลูกหนี้เงินยืมงปม 10-61 
2.งบทดลอง10-61
3.ค่างรับกรมบัญชีกลาง 10-61
4.ใบสำคัญค้างจ่าย 10-61
5.เจ้าหนี้ต่างๆ 10-61
6.เงินรับฝากอื่น 10-61
7.เงินฝากออมทรัพย์ 10-61
8.เงินฝากต่างๆ 10-61
9.เงินฝากงปม 10-61
10.เงินฝากคลัง 10-61
11.เงินประกันอื่น 10-61
12.เงินทุนหมุนเวียน 10-61
13.เงินกู้ต่างๆ 10-61
14.รายการบัญชีที่สำคัญ 10-61

ประจำเดือนกันยายน 2561
1.เงินกู้ 9-61
2.เงินประกันอื่น 9-61
3.เงินฝกาออมทรัพย์ 9-61
4.เงินฝาก งปม 9-61
5.เงินฝากต่างๆ 9-61
6.เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน 9-61
7.เงินรับฝากอื่น 9-61
8.เจ้าหนี้ 9-61
9.ใบสำคัญค้างจ่าย 9-61
10.ค้างรับบก. 9-61
11.งบทดลอง 9-61
12.ลูกหนี้ งปม 9-61
13.รายงานเงินคงเหลือ 9-61
14.รายละเอียดประกอบบัญชี 9-61

ประจำเดือนสิงหาคม 2561
1.ลูกหนี้งปม 8-61
2.งบทดลอง 8-61
3.ใบสำคัญค้างจ่าย 8-61
4.เงินฝากคลัง 8-61
5.เจ้าหนี้ 8-61
6.เงินฝากอื่นๆ 8-61
7.เงินฝากออมทรัพย์ 8-61
8.เงินฝากงปม. 8-61
9.เงินประกันอื่น 8-61
10.เงินกู้ 8-61

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
1.เงินกู้ 7-61
2.เงินงปม 7-61
3.เงินประกันอื่น 7-61
4.เงินฝากคลัง 7-61
5.เงินฝากออมทรัพย์ 7-61
6.เงินอื่นๆ 7-61
7.เจ้าหนี้ 7-61
8.ใบสำคัญค้างจ่าย 7-61
9.ค้างรับ บก 7-61
10.งบทดลอง 7-61
11.ลูกหนี้งปม 7-61

ประจำเดือนมิถุนายน 2561
1.เงินกู้ 6-61
2.เงินงบประมาณ 6-61
3.เงินประกันอื่น 6-61
4.เงินฝากคลัง 6-61
5.เงินฝากออมทรัพย์ 6-61
6.เงินอื่นๆ 6-61
7.เจ้าหนี้ 6-61
8.ใบสำคัญค้างจ่าย 6-61
9.ค้างรับบก 6-61
10.งบทดลอง 6-61
11.ลูกหนี้เงินยืมงปม 6-61

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
1.เงินกู้ยืม 5-61
2.เงินประกันอื่น 5-61
3.เงินฝากคลัง 5-61
4.เงินฝากงปม 5-61
5.เงินฝากออมทรัพย์ 5-61
6.เงินฝากอื่นๆ 5-61
7.เจ้าหนี้ 5-61
8.ใบสำคัญค้างจ่าย 5-61
9.ค้างรับบก 5-61
10.งบทดลอง 5-61
11.ลูกหนี้ งปม 5-61

ประจำเดือนเมษายน 2561
1.เงินกู้ 4-61
2.เงินประกันอื่น 4-61
3.เงินฝากคลัง 4-61
4.เงินฝากงปม 4-61
5.เงินฝากออมทรัพย์ 4-61
6.เงินฝากอื่น 4-61
7.เจ้าหนี้ 4-61
8.ใบสำคัญค้างจ่าย 4-61
9.งบทดลอง 4-61
10. ลูกหนี้ งปม 4-61

ประจำเดือนมีนาคม 2561

1.เงินกู้ 3-61
2.เงินประกันอื่น 3-61
3.เงินฝาก 3-61
4.เงินฝากงบประมาณ 3-61
5.เงินฝากออมทรัพย์ 3-61
6.เจ้าหนี้ 3-61
7.ใบสำคัญค้างจ่าย 3-61
8.ค้างรับบก 3-61
9.งบทดลอง 3-61
10.ลุกหนี้เงินงบประมาณ 3-61

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

1.เงินกู้ ก.พ-61
2.เงินประกันอื่น ก.พ-61
3.เงินฝากคลัง ก.พ-61
4.เงินฝากงบประมาณ ก.พ-61
5.เงินฝากออมทรพัย์ ก.พ-61
6.ค้างรับ บก. ก.พ-61
7.ใบสำคัญค้างจ่าย ก.พ-61
8.เจ้าหนี้ ก.พ-61
9.ลูกหนี้งบประมาณ ก.พ-61
10.รายละเอียดเงินฝาก ก.พ-61
11.งบทดลอง ก.พ-61

ประจำเดือนมกราคม 2561
1.ค้างรับ บก ม.ค.61
2.งบทดลอง ม.ค.61
3.เงินกู้ยืม ม.ค.61
4.เงินประกันอื่น ม.ค.61
5.เงินฝากคลัง ม.ค.61
6.เงินฝากงปม ม.ค.61
7.เงินฝากไม่มีรายตัว ม.ค.61
8.เงินฝากออมทรัพย์ ม.ค.61
9.เจ้าหนี้ ม.ค.61
10.ใบสำคัญค้างจ่าย ม.ค.61
11.ลูกหนี้งปม ม.ค.61

ประจำเดือนธันวาคม 2560
1.ค้างรับ บก ธ.ค.60
2.งบทดลอง ธ.ค.60
3.เงินกู้ ธ.ค.60
4.เงินประกันอื่น ธ.ค.60
5.เงินฝากไม่มีรายตัว ธ.ค.60
6.เงินฝากคลัง ธ.ค.60
7.เงินฝากงปม ธ.ค.60
8.เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ค.60
9.เจ้าหนี้ ธ.ค.60
10.ใบสำคัญค้างจ่าย ธ.ค.60
11.ลูกหนี้งปม ธ.ค.60

ประจำเดือนพฤศจิกายน2560
1.ค้างรับกรมบัญชีกลาง พ.ย.2560
2. งบทดลอง พ.ย.2560
3. เงินกู้ พ.ย.2560
4. เงินประกันอื่น พ.ย.2560
5. เงินฝากคลัง พ.ย.2560
6. เงินฝากธนาคารงปม พ.ย.2560
7. เงินฝากไม่มีรายตัว พ.ย.2560
8. เงินฝากออมทรัพย์ พ.ย.2560
9. เจ้าหนี้ พ.ย.2560
10. ใบสำคัญค้างจ่าย พ.ย.2560
11. ลุกหนี้เงินยืม งปม พ.ย.2560
12. สินทรัพย์ พ.ย.2560

ประจำเดือนตุลาคม2560
1.เงินงบประมาณ 10-60
2.เงินประกันอื่น 10-60
3.เงินฝากคลัง 10-60
4.เงินฝากไม่มีรายตัว 10-60
5.เงินฝากออมทรัพย์ 10-60
6.เงินสดคงเหลือ ตุลาคม 2560
7.เจ้าหนี้ 10-60
8.ใบสำคัญค้างจ่าย 10-60
9.รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560
10.ลูกหนี้เงินยืมงปม 10-60 สินทรัพย์ 10-60

ประจำเดือน กันยายน 2560
1.งบทดลอง 9-60
2.เงินฝากคลัง 9-60
3.เงินฝากงบประมาณ 9-60
4.เงินฝากไม่มีรายตัว 9-60
5.เงินฝากออมทรัพย์ 9-60
6.เจ้าหนี้ 9-60
7.ใบสำคัญค้างจ่าย 9-60
8.รายงานเงินคงเหลือ 9-60
9.ลูกหนี้เงินยืม งปม. 9-60

ประจำเดือน สิงหาคม 2560
1.งบทดลอง8-60
2.เงินฝากคลัง8-60
3.เงินฝากงบประมาณ8-60
4.เงินฝากออมทรัพย์8-60
5.เงินรับฝากอื่น8-60
6.เจ้าหนี้8-60
7.ใบสำคัญค้างจ่าย8-60
8.ลูกหนี้8-60
9.สินทรัพย์8-60
10.

 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
1. งบทดลอง พมจ.สตูล 7-60
2. เงินฝากคลัง พมจ.สตูล 7-60
3. เงินฝากธนาคาร พมจ.สตูล 7-60
4. เงินฝากไม่มีรายตัว พมจ.สตูล 7-60
5. เจ้าหนี้ พมจ.สตูล 7-60
6. ลูกหนี้เงินยืม พมจ.สตูล 7-60
7. เงินฝากออมทรัพย์ พมจ.สตูล 7-60
8. เงินสด พมจ.สตูล 7-60
9. ใบสำคัญค้างจ่าย พมจ.สตูล 7-60
10. สินทรัพย์ พมจ.สตูล 7-60

ประจำเดือน มิถุนายน 2560
1. งบทดลอง6-60
2. เงินฝากคลัง6-60
3. เงินฝากธนาคาร6-60
4. เงินฝากไม่มีรายตัว6-60
5. เงินฝากออมทรัพย์6-60
6. เงินสด6-60
7. เจ้าหนี้6-60
8. ใบสำคัญค้างจ่าย6-60
9. ลูกหนี้เงินยืม6-60
10. สินทรัพย์6-60

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
1. งบทดลอง5-60
2. เงินฝากคลัง5-60
3. เงินฝากงบประมาณ5-60
4. เงินฝากไม่มีรายตัว5-60
5. เงินฝากออมทรัยพ์5-60
6. เงินสด5-60 เจ้าหนี้5-60
7. ทรัพย์สิน 5-60
8. ใบสำคัญค้างจ่าย5-60
9. ลูกหนี้เงินยืม5-60
10. เจ้าหนี้5-60

ประจำเดือน เมษายน 2560
1.งบทดลอง 4-60 (2)
2.เงินฝากคลัง 4-60
3.เงินฝากธนาคาร4-60
4.เงินฝากไม่มีรายตัว 4-60
5.เงินฝากออมทรัพย์ 4-60
6.เจ้าหนี้ 4-60
7.ใบสำคัญค้างจ่าย 4-60
8.ลูกหนี้เงินยืม 4-60
9.ครุภัณฑ์ 4-60
10.

ประจำเดือน มีนาคม 2560
1.งบ 3-60
2.ครุภัณฑ์3-60
3.บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
5.ยอดคงเหลือ
6.รายละเอียดเจ้าหนี้ภายนอก
7.รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย
8.เงินสด 3-60