การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนกันยายน 2561
1.เงินกู้ 9-61
2.เงินประกันอื่น 9-61
3.เงินฝกาออมทรัพย์ 9-61
4.เงินฝาก งปม 9-61
5.เงินฝากต่างๆ 9-61
6.เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน 9-61
7.เงินรับฝากอื่น 9-61
8.เจ้าหนี้ 9-61
9.ใบสำคัญค้างจ่าย 9-61
10.ค้างรับบก. 9-61
11.งบทดลอง 9-61
12.ลูกหนี้ งปม 9-61
13.รายงานเงินคงเหลือ 9-61
14.รายละเอียดประกอบบัญชี 9-61

ประจำเดือนสิงหาคม 2561
1.ลูกหนี้งปม 8-61
2.งบทดลอง 8-61
3.ใบสำคัญค้างจ่าย 8-61
4.เงินฝากคลัง 8-61
5.เจ้าหนี้ 8-61
6.เงินฝากอื่นๆ 8-61
7.เงินฝากออมทรัพย์ 8-61
8.เงินฝากงปม. 8-61
9.เงินประกันอื่น 8-61
10.เงินกู้ 8-61

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
1.เงินกู้ 7-61
2.เงินงปม 7-61
3.เงินประกันอื่น 7-61
4.เงินฝากคลัง 7-61
5.เงินฝากออมทรัพย์ 7-61
6.เงินอื่นๆ 7-61
7.เจ้าหนี้ 7-61
8.ใบสำคัญค้างจ่าย 7-61
9.ค้างรับ บก 7-61
10.งบทดลอง 7-61
11.ลูกหนี้งปม 7-61

ประจำเดือนมิถุนายน 2561
1.เงินกู้ 6-61
2.เงินงบประมาณ 6-61
3.เงินประกันอื่น 6-61
4.เงินฝากคลัง 6-61
5.เงินฝากออมทรัพย์ 6-61
6.เงินอื่นๆ 6-61
7.เจ้าหนี้ 6-61
8.ใบสำคัญค้างจ่าย 6-61
9.ค้างรับบก 6-61
10.งบทดลอง 6-61
11.ลูกหนี้เงินยืมงปม 6-61

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
1.เงินกู้ยืม 5-61
2.เงินประกันอื่น 5-61
3.เงินฝากคลัง 5-61
4.เงินฝากงปม 5-61
5.เงินฝากออมทรัพย์ 5-61
6.เงินฝากอื่นๆ 5-61
7.เจ้าหนี้ 5-61
8.ใบสำคัญค้างจ่าย 5-61
9.ค้างรับบก 5-61
10.งบทดลอง 5-61
11.ลูกหนี้ งปม 5-61

ประจำเดือนเมษายน 2561
1.เงินกู้ 4-61
2.เงินประกันอื่น 4-61
3.เงินฝากคลัง 4-61
4.เงินฝากงปม 4-61
5.เงินฝากออมทรัพย์ 4-61
6.เงินฝากอื่น 4-61
7.เจ้าหนี้ 4-61
8.ใบสำคัญค้างจ่าย 4-61
9.งบทดลอง 4-61
10. ลูกหนี้ งปม 4-61

ประจำเดือนมีนาคม 2561

1.เงินกู้ 3-61
2.เงินประกันอื่น 3-61
3.เงินฝาก 3-61
4.เงินฝากงบประมาณ 3-61
5.เงินฝากออมทรัพย์ 3-61
6.เจ้าหนี้ 3-61
7.ใบสำคัญค้างจ่าย 3-61
8.ค้างรับบก 3-61
9.งบทดลอง 3-61
10.ลุกหนี้เงินงบประมาณ 3-61

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

1.เงินกู้ ก.พ-61
2.เงินประกันอื่น ก.พ-61
3.เงินฝากคลัง ก.พ-61
4.เงินฝากงบประมาณ ก.พ-61
5.เงินฝากออมทรพัย์ ก.พ-61
6.ค้างรับ บก. ก.พ-61
7.ใบสำคัญค้างจ่าย ก.พ-61
8.เจ้าหนี้ ก.พ-61
9.ลูกหนี้งบประมาณ ก.พ-61
10.รายละเอียดเงินฝาก ก.พ-61
11.งบทดลอง ก.พ-61

ประจำเดือนมกราคม 2561
1.ค้างรับ บก ม.ค.61
2.งบทดลอง ม.ค.61
3.เงินกู้ยืม ม.ค.61
4.เงินประกันอื่น ม.ค.61
5.เงินฝากคลัง ม.ค.61
6.เงินฝากงปม ม.ค.61
7.เงินฝากไม่มีรายตัว ม.ค.61
8.เงินฝากออมทรัพย์ ม.ค.61
9.เจ้าหนี้ ม.ค.61
10.ใบสำคัญค้างจ่าย ม.ค.61
11.ลูกหนี้งปม ม.ค.61

ประจำเดือนธันวาคม 2560
1.ค้างรับ บก ธ.ค.60
2.งบทดลอง ธ.ค.60
3.เงินกู้ ธ.ค.60
4.เงินประกันอื่น ธ.ค.60
5.เงินฝากไม่มีรายตัว ธ.ค.60
6.เงินฝากคลัง ธ.ค.60
7.เงินฝากงปม ธ.ค.60
8.เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ค.60
9.เจ้าหนี้ ธ.ค.60
10.ใบสำคัญค้างจ่าย ธ.ค.60
11.ลูกหนี้งปม ธ.ค.60

ประจำเดือนพฤศจิกายน2560
1.ค้างรับกรมบัญชีกลาง พ.ย.2560
2. งบทดลอง พ.ย.2560
3. เงินกู้ พ.ย.2560
4. เงินประกันอื่น พ.ย.2560
5. เงินฝากคลัง พ.ย.2560
6. เงินฝากธนาคารงปม พ.ย.2560
7. เงินฝากไม่มีรายตัว พ.ย.2560
8. เงินฝากออมทรัพย์ พ.ย.2560
9. เจ้าหนี้ พ.ย.2560
10. ใบสำคัญค้างจ่าย พ.ย.2560
11. ลุกหนี้เงินยืม งปม พ.ย.2560
12. สินทรัพย์ พ.ย.2560

ประจำเดือนตุลาคม2560
1.เงินงบประมาณ 10-60
2.เงินประกันอื่น 10-60
3.เงินฝากคลัง 10-60
4.เงินฝากไม่มีรายตัว 10-60
5.เงินฝากออมทรัพย์ 10-60
6.เงินสดคงเหลือ ตุลาคม 2560
7.เจ้าหนี้ 10-60
8.ใบสำคัญค้างจ่าย 10-60
9.รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560
10.ลูกหนี้เงินยืมงปม 10-60 สินทรัพย์ 10-60

ประจำเดือน กันยายน 2560
1.งบทดลอง 9-60
2.เงินฝากคลัง 9-60
3.เงินฝากงบประมาณ 9-60
4.เงินฝากไม่มีรายตัว 9-60
5.เงินฝากออมทรัพย์ 9-60
6.เจ้าหนี้ 9-60
7.ใบสำคัญค้างจ่าย 9-60
8.รายงานเงินคงเหลือ 9-60
9.ลูกหนี้เงินยืม งปม. 9-60

ประจำเดือน สิงหาคม 2560
1.งบทดลอง8-60
2.เงินฝากคลัง8-60
3.เงินฝากงบประมาณ8-60
4.เงินฝากออมทรัพย์8-60
5.เงินรับฝากอื่น8-60
6.เจ้าหนี้8-60
7.ใบสำคัญค้างจ่าย8-60
8.ลูกหนี้8-60
9.สินทรัพย์8-60
10.

 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
1. งบทดลอง พมจ.สตูล 7-60
2. เงินฝากคลัง พมจ.สตูล 7-60
3. เงินฝากธนาคาร พมจ.สตูล 7-60
4. เงินฝากไม่มีรายตัว พมจ.สตูล 7-60
5. เจ้าหนี้ พมจ.สตูล 7-60
6. ลูกหนี้เงินยืม พมจ.สตูล 7-60
7. เงินฝากออมทรัพย์ พมจ.สตูล 7-60
8. เงินสด พมจ.สตูล 7-60
9. ใบสำคัญค้างจ่าย พมจ.สตูล 7-60
10. สินทรัพย์ พมจ.สตูล 7-60

ประจำเดือน มิถุนายน 2560
1. งบทดลอง6-60
2. เงินฝากคลัง6-60
3. เงินฝากธนาคาร6-60
4. เงินฝากไม่มีรายตัว6-60
5. เงินฝากออมทรัพย์6-60
6. เงินสด6-60
7. เจ้าหนี้6-60
8. ใบสำคัญค้างจ่าย6-60
9. ลูกหนี้เงินยืม6-60
10. สินทรัพย์6-60

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
1. งบทดลอง5-60
2. เงินฝากคลัง5-60
3. เงินฝากงบประมาณ5-60
4. เงินฝากไม่มีรายตัว5-60
5. เงินฝากออมทรัยพ์5-60
6. เงินสด5-60 เจ้าหนี้5-60
7. ทรัพย์สิน 5-60
8. ใบสำคัญค้างจ่าย5-60
9. ลูกหนี้เงินยืม5-60
10. เจ้าหนี้5-60

ประจำเดือน เมษายน 2560
1.งบทดลอง 4-60 (2)
2.เงินฝากคลัง 4-60
3.เงินฝากธนาคาร4-60
4.เงินฝากไม่มีรายตัว 4-60
5.เงินฝากออมทรัพย์ 4-60
6.เจ้าหนี้ 4-60
7.ใบสำคัญค้างจ่าย 4-60
8.ลูกหนี้เงินยืม 4-60
9.ครุภัณฑ์ 4-60
10.

ประจำเดือน มีนาคม 2560
1.งบ 3-60
2.ครุภัณฑ์3-60
3.บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
5.ยอดคงเหลือ
6.รายละเอียดเจ้าหนี้ภายนอก
7.รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย
8.เงินสด 3-60