ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
และ ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รายละเอียดตามไฟล์….ประกาศ งบ62(16ตค61)
ระเบียบ 61 (16ตค61)