การรับบุตรบุญธรรม

บุตรบุญธรรมจังหวัดสตูลhot

 

การรับบุตรบุญธรรม

เอกสารการรับบุตรบุญธรรม

1. ฝ่ายผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (สามี-ภรรยา)
(1) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                                              คนละ  2 รูป
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ                                    จำนวน  2  ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ในปัจจุบัน                                                           จำนวน  2  ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า คนละ                                                   จำนวน  2  ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                                                        จำนวน  2  ฉบับ
(6) สำเนามรณะบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)                                                       จำนวน  2  ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่า เป็นผู้มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
(8) เอกสารรับรองทรัพย์สิน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
สำเนาโฉนดที่ดิน   สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
(9) ภาพถ่ายสภาพที่อยู่อาศัย ภายนอกและภายในบ้าน

2.  ฝ่ายบิดา-มารดาที่มอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรม
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                                                        คนละ  2  รูป
(2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ                                              จำนวน  2  ฉบับ
(3)  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ในปัจจุบัน                                                             จำนวน  2  ฉบับ
(4)  สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า พร้อมข้อตกลงการหย่าที่ระบุว่า
ฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตร                                                                             จำนวน  2  ฉบับ
(5)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)                                                        จำนวน  2  ฉบับ
(6)  สำเนามรณะบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)                                                          จำนวน  2  ฉบับ
(7)  สำเนาทะเบียนรับรองบุตร (กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส)                       จำนวน  2  ฉบับ

3.  ฝ่ายเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                                              จำนวน  2  รูป
(2)  สำเนาสูติบัตรเด็ก                                                                                           จำนวน  2  ฉบับ
(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเด็กมีอายุ 7 ปีขึ้นไป)                                   จำนวน  2  ฉบับ
(4)  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ในปัจจุบัน                                                              จำนวน  2  ฉบับ
(5)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

4.  พยาน  2  คน
(1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                              จำนวน  2  ฉบับ
(2)  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                             จำนวน  2  ฉบับ

…รู้ก่อนรับ…
–  กรณีที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเป็นข้าราชการ บุตรบุญธรรมไม่สามารถใช้สิทธิ์ข้าราชการของผู้ขอได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน
–  ไม่สามารถแก้ไขชื่อบิดามารดาในสูติบัตรเด็กได้
–  บุตรบุญธรรมมีสิทธิ์ใช้นามสกุลของบิดาามารดาบุญธรรม
–  บุตรบุญธรรมจะมีสิทธิ์รับมรดกของบิดามารดาบุญธรรมเสมือนบุตรจริง
–  เมื่อรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว อำนาจในการปกครองเด็กจะอยู่ที่บิดามารดาบุญธรรม
–  บิดามารดาบุญธรรมไม่สามารถรับมรดกหรือสิทธิต่างๆของบุตรบุญธรรมได้ เช่น สิทธิ์ข้าราชการ

คุณสมบัติของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
คุณสมบัติตามกฎหมาย : ผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ
(1)  ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี (นับตั้งแต่วันเกิด ถึงวันที่ยื่นคำร้อง)
(2)  ต้องมีอายุแก่กว่าเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม อย่างน้อย 15 ปี
(3) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องห้ามเป็นผู้ปกครองเด็กตามมาตรา 1587  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่
–  ผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
–  ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย
–  ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์ ผู้บุพการี หรือพี่น้องร่วมมารดา หรือร่วมแต่บิดาที่ยินยอมรับผู้เยาว์
–  ผู้ซึ่งบิดามารดาที่ตายได้ทำหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มีให้เป็นผู้ปกครอง