การยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่2(พ.ศ.2560-2564)

สนง.พมจ.สตูล โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด มอบหมายให้นางสาวนัสรี บาราสัน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่2(พ.ศ.2560-2564)
ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร

11961 11962 11963 11964 11965 11966 11967 11968