การประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์สาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล

1.แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
2.แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ คลิก
3.แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน คลิก