การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชนในหัวข้อเรื่อง “การต่อต้านการค้ามนุษย์”

การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชนในหัวข้อเรื่อง “การต่อต้านการค้ามนุษย์”  และ
การประกวดออกแบบสติ้กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในแอพพลิเคชั่น LINE ในหัวข้อเรื่อง “การต่อต้านการค้ามนุษย์”

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่…www.m-society.go.th