กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล เตรียมคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2560

เมื่อวันอังคารที่ 21 ก.พ. 2560 สนง.พมจ.สตูล ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2560 เพื่อดำเนินการคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 โครงการ เพื่อเตรียมนำโครงการดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2560 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับจังหวัด ซึ่งคณะอนุกรรมการมติเห็นชอบให้โครงการการแปลงนโยบายด้านสังคมระดับชาติ สู่การปฏิบัติในบริบทของจังหวัดสตูล โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เป็นโครงการต้นแบบระดับจังหวัดสตูล ประจำปี งบประมาณ 2560