กลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ

t

นางสาวหทัยรัตน์    เจษฎานนท์
หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

งานบริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One  Stop  Service )  ศูนย์ปฏิบัติการด้านมนุษย์  งาน พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ จดทะเบียนคนพิการ  รับชำระเงินกู้งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนพิการ  ผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย  งานให้คำแนะนำปรึกษา  งาน พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  งานบุตรบุญธรรม

1.นางไลลา    รอเกตุ                   นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
2.นายธีรวัจน์    จุลนวล                นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
3.นางสาวนิตยา    อุศมา             นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
4.นายวารุตม์    กาสิกา                นักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุนพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ)
5.นางสาววันดี    หลีนิ่ง               นักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุนพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ)
6.นางสาวนฤมล    แดงคง          นักพัฒนาสังคม
7.นายศักดิ์กรินทร์    มรรคาเขต    นิติกร (พนักงานกองทุนพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ)
8.นายนพฤทธิ์    บุญชุ่ม              นักสังคมสงเคราะห์
9.นางสาววัณทณา    เย็นจรัญ      นักพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่ยุติความรุนแรงฯ)
10.นายอาดิล    หวังกุหลำ            นักพัฒนาสังคม
11.นางสาวนริศราส์    แออุดม      นักพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์)
12.นายชยณัฐ    ณ  สุวรรณ          นักวิชาการเงินและบัญชี
13.นายทวีศักดิ์    องสารา            นักพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
14.นางสาวฝ่าตีม๊ะ    เหมาะแหล่  นักพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
15.นางสาวจรรญา    องศารา        เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
16.นางสาวนพมาศ    อังสุภานิช   เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
17.นายไพโรจน์    ลู่สกุล              พนักงานขับรถยนต์ (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
18.นายธีรวัฒน์    สังขาว               พนักงานขับรถยนต์ (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
19.นางเจ๊ะรอมาล๊ะ   บิลังโหลด      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คนพิการ

 4 ชื่อ : นางไลลา    รอเกตุ
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะ์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานคนพิการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 n ชื่อ : นายธีรวัจน์    จุลนว
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะ์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานผู้สูงอายุ,ป้องกันฯค้ามนุษย์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวนิตยา    อุศมา
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 r ชื่อ : นายวารุตม์    กาสิกา
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
หน้าที่หลัก :(พนักงานกองทุนพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 DSC04163 ชื่อ :นางสาววันดี    หลีนิ่ง
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
หน้าที่หลัก :(พนักงานกองทุนพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 d ชื่อ : นางสาวนฤมล    แดงคง
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
หน้าที่หลัก : งานผู้สูงอายุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 k ชื่อ : นายศักดิ์กรินทร์    มรรคาเขต
ตำแหน่ง :  นิติกร
หน้าที่หลัก :(พนักงานกองทุนพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 2 ชื่อ : นายนพฤทธิ์    บุญชุ่ม
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมสงเคราะห์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 1 ชื่อ : นางสาววัณทณา    เย็นจรัญ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม 
หน้าที่หลัก :(เจ้าหน้าที่ยุติความรุนแรงฯ)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 อาดีล 001 ชื่อ : นายอาดิล    หวังกุหลำ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
หน้าที่หลัก :งานผู้สูงอายุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 Camera 360 ชื่อ : นางสาวนริศราส์    แออุดม
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
หน้าที่หลัก :ปราบปรามฯค้ามนุษย์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 Camera 360 ชื่อ : นายชยณัฐ    ณ  สุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 img078 ชื่อ : นายทวีศักดิ์    องสารา
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 img093 ชื่อ : นางสาวฝ่าตีม๊ะ    เหมาะแหล่
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 img084 ชื่อ : นางสาวจรรญา    องศารา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 img062 ชื่อ : นางสาวนพมาศ    อังสุภานิช
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 Camera 360 ชื่อ : นายไพโรจน์    ลู่สกุล
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก : (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 002 ชื่อ : นายธีรวัฒน์    สังขาว
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :(เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางเจ๊ะรอมาล๊ะ   บิลังโหลด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คนพิการ
หน้าที่หลัก :งานคนพิการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :