กลุ่มนโยบายและวิชาการ

นางสาวสมจิตร์ ตั้งจิตรวรวงศ์
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
โทร.074 711375 แฟ็กซ์ 074 711375 ต่อ 20

1. ศึกษา วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทางสังคม
2. งานแผนงาน / โครงการ / ยุทธศาสตร์กระทรวง จังหวัด
3. งานศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
4. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5. งานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

*******************************************************************************************************
1.นางสาวสมจิตร์ ตั้งจิตรวรวงศ์         นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ      หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
2.นางสมใจ          โศภาวชิรพรพงศ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
3. นางนุชนาฎ      เปลี่ยนศรี              นักพัฒนาสังคม
4. นายจรัญ          บริสุทธิ์                  นักพัฒนาสังคม
5. นายชรินทร์      ซุ้ยขาว                   เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
6. น.ส.วิทยาภรณ์ โชคเกื้อ                นักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุนกสจ.)
7. น.ส.นริศราส์    แออุดม                  นักพัฒนาสังคม
8. นายอนุสรณ์    สะเล่                       เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์