กลุ่มนโยบายและวิชาการปฏิบัติแทนหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญ
โทร.074 711375 แฟ็กซ์ 074 711375 ต่อ 20

1. ศึกษา วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทางสังคม
2. งานแผนงาน / โครงการ / ยุทธศาสตร์กระทรวง จังหวัด
3. งานศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
4. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5. งานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

*******************************************************************************************************
1. นางสมใจ          โศภาวชิรพรพงศ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติแทน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
2. นางนุชนาฎ       เปลี่ยนศรี              นักพัฒนาสังคม
3. นายจรัญ           บริสุทธิ์                 นักพัฒนาสังคม
4. นายชรินทร์       ซุ้ยขาว                  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
5. น.ส.วิทยาภรณ์ โชคเกื้อ                นักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุนกสจ.)
6. น.ส.นริศราส์      แออุดม                นักพัฒนาสังคม
7. นางนฤมล         สัสดี                     เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์