กลุ่มนโยบายและวิชาการ

นางสาววัชรี  ศิริ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
โทร.074 711375 แฟ็กซ์ 074 711375 ต่อ 20

1. ศึกษา วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทางสังคม
2. งานแผนงาน / โครงการ / ยุทธศาสตร์กระทรวง จังหวัด
3. งานศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
4. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5. งานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

*******************************************************************************************************
1.นางสาววัชรี        ศิริ                         นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ      หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
2.นางสมใจ          โศภาวชิรพรพงศ์   นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
3.นาย วสันต์        สุทธิสงวน              นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
4.นางนุชนาฎ       เปลี่ยนศรี               นักพัฒนาสังคม
5.นายจรัญ           บริสุทธิ์                   นักพัฒนาสังคม
6.นายชรินทร์       ซุ้ยขาว                   เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
7.น.ส.วิทยาภรณ์ โชคเกื้อ                 นักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุนกสจ.)
8. นายอนุสรณ์     สะเล่                      เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์