กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


นางสาววัชรี ศิริ

หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
โทร 074 711375 แฟ็กซ์ 074 711375 ต่อ 20

1. งานกิจการเด็กและเยาวชน
2. งานกิจการสตรี ครอบครัว และเครือข่าย
3. งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. งานกิจการผู้สูงอายุ
5. งานตามนโยบายและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และโครงการพิเศษอื่น ๆ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
***************************************************************************************************

1.นางสาววัชรี ศิริ                             นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ        หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม
2.นางสาวหทัยรัตน์   เจษฎานนท์   นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
3. นางกฤติยา    ปูรียา                     นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
4.นายนิกร    ตู้ดำ                            นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
5.นางสาวนิตยา  อุสมา                   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
6.น.ส.วิมลพันธ์  จันทร์เพ็ง             นักสังคมสงเคราะห์
7.นายศักรินทร์  มรรคาเขต              นิติกร
8.นางสาวยุวดี   แก้วทอง                นักวิชาการเงินและบัญชี
9.นายชยณัฐ  ณ สุวรรณ                 นักวิชาการเงินและบัญชี
10.นายวารุตม์   กาสิกา                   นักพัฒนาสังคม
11.นางสาววันดี   หลีนิ่ง                   นักพัฒนาสังคม
12.นางสาวนฤมล   แดงคง              นักพัฒนาสังคม
15.นางสาววัณทณา  เย็นจรัญ         นักพัฒนาสังคม
16.นางเจือจันทร์   โคษาราช           นักพัฒนาการเด็ก
17.นายทวีศักดิ์   องศารา                 นักพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
18.นางสาววิจิตรา    สามัญ              นักพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
19.นางสาวต่อฮีเราะ    เหมาะแหล่  นักพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
20.นายวินัย    หลังชาย                   นักพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
21.นางสาวฝ่าตีม๊ะ   เหมาะแหล่      นักพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
22.นางสาวจรรยา   องศารา            เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
23.นางสาวมีน๊ะ    หมาดปันจอร์      เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
24.นายอนุชา    รอเกตุ                    เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
25.นายจักรินทร์    หมีนหวัง            เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
26.นางสาวนพมาศ   อังศุภานิช      เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
27.นางสาวณัชวา โต๊ะประดู่            นักพัฒนาสังคม