กรอบการประเมินสมรรถนะการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 1

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
เรื่อง กรอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
คลิก กรอบการประเมิน