กฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กฏหมายใหม่
1. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด พ.ศ.2560
2. ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แบบคำสั่งแจ้งการอายัดทรัพย์สิน ลว.24 มี.ค. 2560
3. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก พ.ศ.2560
4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
5. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีการกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

กฎหมายประเภทต่าง ๆ
1. กฎหมายเด็กและเยาวชน
2. กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว
3. กลุ่มกฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. กฎหมายผู้สูงอายุ
5. กฎหมายสวัสดิการสังคม
6. กฎหมายพัฒนาชุมชนและสังคม
7. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี และควบคุมการขอทาน
8. กฎหมายจัดตั้งกระทรวง

แหล่งที่มาของข้อมูล : กองกฎหมายสำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์