สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับ สนง.แรงงานจ.สตูล เจ้าภาพจัดกาแฟยามเช้า

สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับ สนง.แรงงานจ.สตูล เจ้าภาพจัดกาแฟยามเช้า สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ อ่านต่อ »

OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ อ่านต่อ »

มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

พม.ใส่ใจ นำคนไทยสู่อาเซียน : ASEAN Socio-Cultural Community อ่านต่อ »

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ พม. นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ เขตตรวจราชการที่ 8

อ่านต่อ »

ศูนย์บริการคนพิการสนง.พมจ.สตูล

อ่านต่อ »

หน่วยเคลื่อนที่เยียวยาประจำอำเภอเพื่อประชาผาสุข

การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่านต่อ »

การพัฒนาบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร\\\\\\\"การพัฒนาบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์\\\\\\\" กลุ่มเป้าหมายเป็น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และบุคลากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 50 คน อ่านต่อ »

 

หน้าแรก